هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

نجم (۱) : نظام جامع مقررات مالی

شامل:

قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و ضوابط اجرایی آن

قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران

به انضمام اصلاحات و تغییرات مزایای کارکنان دولت

توزیع در سراسر کشور در بازارچه کتاب

جهت سفارش کتاب از سراسر کشور با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۱۵۵۴۱ بازارچه کتاب هوشا تماس حاصل فرمائید

پست الکترونيکی:

ketab@daneshvaran.com

جهت سفارش کتاب هزينه های فروش و ارسال کتاب  را  به  شماره حساب بانک ملی ايران ( سيبا ) ۰۱۰۱۰۱۶۸۹۳۰۰۳ به  نام علی عبداللهی ازگمی واريز نموده، فيش     وواريزی و آدرس خود  را از طريق فاکس و يا ايميل برای شرکت  ارسال فرمائيد تا کتاب در اسرع وقت به آدرس  آدرس شما  ارسال  گردد.