هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

نظارت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

نظارت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

 

بانضمام دستورالعمل حفظ و نگهداری  و پرداخت چک

 

نویسنده:

مرتضی صافی

 

ketab_nezarat-mali

فهرست مطالب این کتاب

بخش اول : نظارت

تعریف نظارت

دستگاههای نظارتی

مراحل نظارت بر بودجه کشور

۱- نظارت قبل از خرج

۲- نظارت حین خرج

۳-نظارت بعد از خرج

انواع نظارت

.

.

فصل دوم

 

مقدمه

یکی از وظایف ذیحسابان