اضافه شدن فایل با قالب تجمیعی بانک مرکزی و حساب شبا

توسط واحد پشتیبانی هوشا ۱۷:۲۴:۱۱

در این نسخه از نرم افزار قالب تجمیعی خروجی جهت بانک مرکزی با حساب شبا اضافه شده است ابرای همه استفاده کنندگان دولتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۹ برابر است با 2019/06/19

اضافه شدن فایل با قالب تجمیعی بانک مرکزی و حساب شبا

توسط واحد پشتیبانی هوشا ۱۷:۲۴:۱۱

در این نسخه از نرم افزار قالب تجمیعی خروجی جهت بانک مرکزی با حساب شبا اضافه شده است ابرای همه استفاده کنندگان دولتی

۱۳۹۸/۰۳/۲۹ برابر است با 2019/06/19

نسخه 980327 نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

توسط عبداللهی ۰۸:۳۱:۳۴

برای خانم نظری، آقای میرزا آقایی و سایر عزیزان

۱۳۹۸/۰۳/۲۹ برابر است با 2019/06/19

حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی استانها

توسط واحد پشتیبانی هوشا

نسخه نامحدود حسابداری هیئت های پزشکی ورزشی استانها

۱۳۹۸/۰۳/۲۷ برابر است با 2019/06/17

نسخه حسابداری تعهدی بخش عمومی - صورتحساب جدید بانک مسکن

توسط عبداللهی

مغایرت بانکی و قرائت صورتحساب جدید بانک مسکن

۱۳۹۸/۰۳/۲۶ برابر است با 2019/06/16