هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

قوانین و مقررات ممنوعه

قوانین و مقررات ممنوعه ، توزیع توسط هوشا

از سری کتابهای مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شماره ۴

قوانين و مقررات ممنوعه

 

 

پیشگفتار

به نام خداوند بخشنده مهربان

با توجه به پراکندگی، تنوع و گسترش بيش از حد قوانين و مقررات، مطالعه و بررسی کليه قوانين برای هر فردی، کار بسيار دشوار و سخت و نياز به زمان دارد؛ لذا دانستن محدوديتها و ممنوعيتهای هر قانون،اجرای صحيح قوانين کشور را به دنبال خواهد داشت؛ در بسياری از موارد، مجريان امور به علت نارسايی مفاهيم و برداشتهای مختلف از متن قوانين در اجرای آنها دچار ترديد و مشکل می شوند و فرآيند طولانی اصلاح و تفسير قوانین و مقررات نيز موجب معطل ماندن امور می گردد؛ در بيشتر موارد، کشورهای فقير از نظر دارايی ها ثروتمندند، اما از نظر سرمايه فقيرند؛ دارايی را نمی توان تبديل به سرمايه کرد مگر آنکه قانون حاکم باشد، منابع و ثروتهای کشور تنها در مسير مديريت علمی و منطقی می تواند راه گشا باشد؛ در غير اينصورت در دراز مدت نتيجه ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت،تاثير نظارت و کنترل عمليات بر فعاليتهای هر بخش از جامعه منوط به اجرای قطعی و بی چون و چرای قانون است.

هدف از تدوين اين کتاب با توجه به تعدد قوانين و مقررات عمدتاً تاکيد بر فراهم نمودن منبع و ماخذی برای تسهيل در اجرای صحيح قوانين بوده تا در اختيار همگان قرار گيرد.

اين مجموعه به مثابه(يکصد کتاب قانون در يک کتاب)می باشد و مجموعه گرد آوری شده منحصر به فرد و برای اولين بار در کشور به چاپ رسيده است و حاوی کليه قوانين جاری و موضوعه کشور است که همه مديران، ذيحسابان، مسئولين امورمالی و اداری،کارشناسان، حسابرسان و بازرسين دستگاههای نظارتی و همه کسانی که به نحوی با قانون سروکار دارند با صرف وقت کمتری می توانند کليه محدوديتها و ممنوعيتهای قانونی را به صورت يکجا در اختيار داشته باشند.

لذا کتاب حاضر به آنان که هرگز (قانون) را به پای (بی قانونی) قربانی نکردند و کسانی که کمک می کنند اجرای صحيح قوانين در کشور جاری شود، تقديم می گردد.

ابوالفضل طيبی

عضو انجمن متخصصين امور ذيحسابی کل کشور

فهرست مطالب

 

 

پيشگفتار………………………………………………………………………………………….. ۱۱

قانون ماليات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………۱۳

فصل اول- کليات و تعاريف………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم – معافيتها………………………………………………………………………………۱۵

فصل سوم – ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات………………………………………………..۱۷

فصل چهارم – وظايف و تکاليف موديان……………………………………………………….۲۰

فصل پنجم – سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و……………………………………۲۳

فصل ششم – ساير مقررات…………………………………………………………………….. ۲۷

فصل هفتم – عوارض کالاها و خدمات………………………………………………………… ۲۹

فصل هشتم – حقوق ورودی……………………………………………………………………..۳۳

فصل نهم – ساير مالياتها و عوارض خاص…………………………………………………….۳۴

فصل دهم – تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء…………………………………………۴۲

قانون مديريت و خدمات کشوری…………………………………………………………………۴۶

فصل اول – تعاريف………………………………………………………………………………۴۶

فصل دوم – راهبردها و فن آوری انجام وظايف دولت…………………………………………۵۰

فصل سوم – حقوق مردم………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم – ساختار سازمانی………………………………………………………………….۵۹

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری…………………………………………………۶۳

فصل ششم – ورود به خدمت………………………………………………………………………۶۶

فصل هفتم – استخدام……………………………………………………………………………….۶۸

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی……………………………………………………………..۷۱

فصل نهم – توانمند سازی کارمندان……………………………………………………………….۷۳

فصل دهم – حقوق و مزايا…………………………………………………………………………۷۵

فصل يازدهم – ارزيابی عملکرد…………………………………………………………………..۸۶

فصل دوازدهم – حقوق و تکاليف کارمندان……………………………………………………….۸۷

فصل سيزدهم – تامين اجتماعی…………………………………………………………………….۹۳

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و…………………………….۱۰۴

فصل پانزدهم – مقررات مختلف………………………………………………………………….۱۰۸

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل………………………………………………………..۱۱۴

نظريه تفسيری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغايرت عضويت وزراء و کارمندان

دولت درهيات امناء موسسات خصوصی و يا دولتی  –  اصل ۱۴۱ قانون اساسی

……………………………………………………………………………………………..۱۱۷

لايحه قانونی راجبه منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات

دولتی و کشوری…………………………………………………………………………..۱۱۸

(تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ ) – ممنوعيت دريافت حقوق و مزايا بيش از يک

دستگاه دولتی………………………………………………………………………………۱۲۲

آيين نامه اجرايی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور…………………۱۲۳

قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی از چاپ و نشريات غير                                       ضرور…………………………………………………………………………………….۱۲۸

قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسات و شرکتهای

دولتی ازچاپ و انتشار نشريات غير ضرور………………………………………….۱۳۰

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ

و انتشار نشريات غير ضرور…………………………………………………………. ۱۳۱

قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری……………………………۱۳۵

آئين نامه اجرايی قانون ممنوعيت ادامه تحصيل کارگزاران کشور در ساعات اداری………..۱۳۷

قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی…………………………………………….۱۴۰

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتی………………………..۱۴۲

(قانون اساسی)…………………………………………………………………………………….۱۴۴

الف) شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از اصول………………………………….. ۱۴۴

ب)   ساير اصول قانون اساسی…………………………………………………………….۱۴۷

قانون محاسبات عمومی کشور……………………………………………………………………۱۵۱

شرح محدوديت ها و ممنوعيت های برخی از مواد قانون محاسبات…………………………..۱۵۱

قانون اصلاح مواد  ۶۳ و ۶۴  قانون محاسبات عمومی کشور………………………………..۱۵۷

قانون ضوابط  پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتی موضوع ماده                                   «۷۱ » قانون محاسبات عمومی کشور………………………………………………………… ۱۵۹

(قانون کار)……………………………………………………………………………………….۱۶۱

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون کار……………………………………۱۶۱

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………۱۶۵

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………….۱۶۵

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد……………………………….۱۸۰

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی

دولت …………………………………………………………………………….۱۸۰

شرح محدوديت و ممنوعيت های برخی از مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظيم

بخشی از مقررات مالی دولت…………………………………………………………….۱۸۷

«قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه های اجرايي آن»…………………………………….۱۹۲

«قانون استخدام کشوری»……………………………………………………………………….۱۹۴

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی…………………………………………………………….۲۰۱

قوانين و مقررات مربوط به استخدام پيمانی……………………………………………………۲۰۳

«آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری»……………۲۰۵

«قانون ساماندهی مد و لباس»………………………………………………………………….۲۰۶

متن کامل قانون صدور چک با آخرين اصلاحات…………………………………………….۲۱۰

متن کامل قانون روابط مالک و مستاجر………………………………………………………۲۱۹

فصل اول – روابط موجر و مستاجر……………………………………………………..۲۱۹

فصل دوم – سرقفلی……………………………………………………………………….۲۲۰

قوانين و مقررات مربوط به دوره های آموزش کارکنان دولت……………………………..۲۲۳

آيين نامه اجرايی ماده  ۵۴  و بندهای  «د» و «ه»  ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………۲۲۳

قوانين و مقررات مربوط به دورهای آموزشی کارکنان در دستگاههای اجرايی………….۲۲۹

اصلاح آيين نامه اجرايی قسمتی از تبصره  ۲  ماده  ۴۳  قانون استخدام کشوری (حق

حضوردرجلسه، حق التدريس، ترجمه، تحقيق، تاليف و تصنيف)…………………….۲۳۱

لغو پاداش آموزش کارکنان…………………………………………………………………..۲۳۴

آيين نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی…………………………………………………….۲۳۵

فصل دوم – موضوع ماموريت های خارج از کشور………………………………….۲۳۵

ممنوعيت بازداشت اموال «آيين نامه اجرايی وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون

مالياتهای مستقيم »…………………………………………………………………………۲۳۷

ممنوعيت های پرداخت کمک هزينه مسکن،  پرداخت فوق العاده اولاد،  عائله مندی،

کمک هزينه تحصيل فرزند و اياب و ذهاب مقطوع مطابق ضوابط اجرايی بودجه

سال ۱۳۵۹ ………………………………………………………………………………..۲۳۹

بخشنامه تهيه البسه و کفش کارکنان از انواع توليدات………………………………………۲۴۰

بخشنامه شورايعالی سياستگذاری تبليغات دولت در خصوص جايگاه و خطوط کلی

وظايف «روابط عمومی»………………………………………………………………..۲۴۲

آيين نامه پذيرايی های عمومی………………………………………………………………۲۴۴

آيين نامه اجرايی ماده ۵، ۳۰، ۴۲، ۴۳ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت……..۲۴۷

آيين نامه نحوه مصرف هدايای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات

دولتی و شرکت های دولتی………………………………………………………….۲۴۷

آيين نامه اجرايی ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خريد

خودرو سواری داخلی……………………………………………………………….۲۵۰

آيين نامه اجرايی ماده (۴۲) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، در خصوص نحوه

مصرف اعتبارات منحصراٌ پژوهشی و تحقيقاتی ………………………………. ۲۵۳

آيين نامه اجرايی بند « ب » الحاقی ماده (۸۶) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و

مصرف آن در موارد معين ، موضوع ماده  (۴۳)  قانون  تنظيم بخشی ازمقررات

مالی دولت موضوع اجاره ساختمانهای اداری، مسکونی و آموزشی……………۲۵۶

آيين نامه اجرايی بند « ب » ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی «هزينه های ورزشی» …………………………………………………..۲۵۹

آيين نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی…………………………………………..۲۶۳

فصل اول – تعاريف………………………………………………………………..۲۶۳

فصل دوم – چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی………………………۲۶۷

فصل سوم – ساير مقررات………………………………………………………….۲۷۱

بخشنامه مقام وزارت اموراقتصادی ودارائی درخصوص خريد سکه ومسکوکات طلا

رای هيات عمومی ديوان محاسبات کشور در خصوص واگذاری سکه، کتاب و هديه

اظهار نظر ديوان محاسبات کشور در خصوص تکليف قانونی ذيحسابان و مديران کل

امور مالی (موضوع ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور)…………………….۲۷۹

نمونه آرای هياتهای مستشاری و محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات…………………….۲۸۱

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ ۲۲/۰۵/۸۴ »……………..۲۸۱

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ ۱۶/۰۷/۸۴»…………..۲۸۳

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ  ۲۸/۱۲/۸۴ »…………۲۸۵

«رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ ۱۵/۰۵/۸۵ »…………۲۸۶

«رای هيات دوم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ ۲۲/۰۴/۸۵» ………….۲۸۸

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات کشورمورخ ۲۲/۰۶/۸۵ »……. ۲۸۹

«رای محکمه تجديد نظر ديوان محاسبات کشور مورخ ۰۲/۰۳/۸۶ »………….۲۹۱

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ ۱۶/۰۶/۸۶ »………..۲۹۳

«رای هيات اول مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ ۱۶/۰۶/۸۶ »………..۲۹۵

«رای هيات سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور مورخ ۲۸/۰۹/۸۴ »……….۲۹۶

«رای هيات چهارم مستشاری ديوان محاسبات مورخ ۰۱/۰۵/۸۵ »…………….۲۹۸

رای محکمه تجديد نظرو حاکم شرع ديوان محاسبات کشور در خصوص قانون

نحوه هزينه  کردن اعتبارات  خارج  از شمول  قانون محاسبات عمومی  و ساير

مقررات عمومی دولت …………………………………………………………….۳۰۰

دستورالعمل اجرايی تبصره ماده ۳۹ قانون ديوان محاسبات کشور در خصوص نحوه

امحاء اوراق اداری و مالی…………………………………………………………۳۰۱

قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران

انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………۳۰۷

 

 

**********************************

مرکز توزیع و فروش در سراسر کشور
شرکت دانشوران سرمد ( نرم افزاری هوشا )

تهران،بلوار کشاورز،جمالزاده شمالی ساختمان ۱۲۵واحد ۱۰
تلفن ( ويژه) :   ۶۶۹۱۵۵۴۱ –  ۰۲۱

تلفکس :   ۶۶۹۱۵۵۴۰ –  ۰۲۱

صندوق پستی:   ۸۹۹/۱۳۱۴۵- تهران

وب سايت ها :

www.daneshvaran.com

www.husha.ir

www.zihesabi.com

www.zihesabi.ir

پست الکترونيکی:

ketab@daneshvaran.com

جهت سفارش کتاب  و تعداد درخواستی و واریز هزینه فروش و ارسال کتاب به جام ملت ۱۰۷۱۳۷۱۶۴۱ شماره کارت ۶۱۰۴۱۳۷۲۰۰۶۸۹۵۲۷ به نام علی عبداللهی ازگمی    فيش واريزی و آدرس خود  را از طريق فاکس و يا ايميل  ارسال فرمائيد تا کتاب در اسرع وقت به  آدرس شما  ارسال  گردد.

 

 

سایت های وابسته :  www.zihesabi.comwww.zihesabi.ir