اصلاحات خاص برای سازمان شهرداری ها  و دهیاری های کشور برابر پیشنهاد جناب آقای محمد پور  مسئول و سرکار خانم طالشی  کارشناس ارشد  ذیحسابی سازمان جهت تهیه بهتر سناما برای حساب حوالجات به مراکز استانها و شهرداری های کل کشور.
دریافت