در این نگارش موارد زیر انجام شده است:
بهبود سند خودکار – موارد نوسازی مدارس ارومیه و سایر عزیزان
پیش پرداخت موجودی کالا در سند خودکار – راه و شهرسازی بوشهر
اضافه شدن نمونه هایی برای قرائت صورتحساب بانکی برای بانک مسکن نمونه ۲۳ ، پست بانک ، نمونه ۲۴ و فتی حرفه ای ارومیه نمونه ۲۵
بهبود سناما
دریافت

** خواهشمند است کلیه پیشنهادات، موارد و مشکلاتی را که توسط همکاران واحد پشتیبانی قابل حل نیست  را جهت برنامه ریزی بهتر با اینجانب