آقای علیخانی در تهیه سناما خطای time out را می داد که برمیگردد به اجرای یک پرس و جو در سرور. با این حال بخش هایی که می توانست کار را سریعتر کند را تغییر دادیم.  همه جمع ها در ترتز کل و معین و تفصیلی و تراز سناما را به بالای هر صفحه منتقل کردیم  با جدا سازی محاسبه جمع  از نمایش ترازها  – امید است که هم تهیه سناما سریعتر و هم مشکل جناب آقای علیخانی عزیز که با وجود  گچ گرفتگی پا پیگیر کار هستند، حل شده باشد. برایشان آرزوی سلامتی داریم.

این نسخه برای همه قابل استفاده است

دریافت

 

حقوق و دستمزد

برای آقای چمن آرا – بهبود کاردکس پس اندازها

دریافت