برای آقای مروتی، خانم شایانی، خانم رحمتی و سایر استفاده کنندگان ارجمند حسابداری تعهدی بخش عمومی هوشا
بویژه  دوست ارجمندمان جناب آقای علیخانی – با آرزوی سلامتی و تندرستی برای ایشان

 

دریافت ۲

* برخی ادارات هنوز تکلیف پشتیبانی سال ۹۷ مشخص نیست. با توجه به محدودیت بودجه هزینه ای لطفا”  عزیزان  خود و یا مسئول محترم مالی پیگیر باشند.

** در صورتی که هنوز سنامای ماه ۱۱ برای شما فعال نشده است، به معنی این است  که هیچ اقدامی  انجام نشده و  هیچ صحبتی هم با امور قراردادهای شرکت انجام نشده است.  در این صورت پیگیری و ما را مطلع فرمائید.