هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای آذر ۱۳۹۷

آذر۷۱۳۹۷

قابل استفاده  جهت تهیه فایل سایت کارمند ایران

  • راه اندازی حقوق و دستمزد در نوسازی البرز و قم و گلستان و صنعت معدن  چهارمحاب ختیاری و ورزش جوانان البرز در طول هفته های اخیر

دریافت

آبان۳۰۱۳۹۷

دریافت

آبان۲۱۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

ادامه اضافه نمودن امکانات برای ثبت و گزارش دهی بهتر اسناد خزانه اسلامی

جناب اقای قاسمی

سرکار خانم سپهوند

سرکار خانم نوری زاد

و سایر استفاده گنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی هوشا

 

دریافت