هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای مرداد ۱۳۹۷

مرداد۷۱۳۹۷

حسابداری نسخه هیئت های پزشکی ورزسی استانها

برای جناب موحدی، هیئت پزشکی ورزشی استان کرمان
و سایر هیئت های پزشکی ورزشی استانها در صورت نیاز
دریافت

مرداد۷۱۳۹۷

سپرده تضمینات نسخه نقدی برای جناب افسانه

ورزش و جوانان تهران

دوست عزیز و صبورمان، جناب آقای افسانه

 

دریافت

 

برای آقای افسانه و آقای سلیمانی عزیز
دوباره دریافت کنید

تیر۳۰۱۳۹۷

حقوق و دستمزد شاغلین دولتی

برخی ادارات برای محاسبه ساده تر ماموریت بی بیتوته
این آیتم  همانند ماموریت با بیتوته به قسمت کارکرد، مرخصی و … اضافه گردیده است.

 

دریافت

تیر۲۶۱۳۹۷

دریافت

تیر۱۶۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی

دریافت نسخه ۹۶۰۴۱۶     حسابداری تعهدی با بهبودهای بسیار در قسمت مرور حساب
صدور چک بانک مرکزی سه امضاء ی برای آبفای گیلان

 

 

تیر۱۳۱۳۹۷

نسخه های بروز شده

۱) سپرده و تضمینات نقدی برای آقای افسانه – ورزش و جوانان تهران   دریافت

 

۲) نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی – آبفای گیلان  دریافت

تیر۱۱۱۳۹۷

حقوق و دستمزد دولتی

برای سرکار خانم ثریا محبی ، اداره کل نوسازی مدارس گیلان و سایر استفاده کنندگان

دریافت

تیر۱۱۱۳۹۷

حسابداری بازرگانی – ورزش جوانان شهر قدس

دریافت

 

دیتا بیس تبدیل شده

دریافت