هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای خرداد ۱۳۹۷

خرداد۱۰۱۳۹۷

دیتا بیس حقوق و دستمزد برای خانم نظری

دیتا بیس خالی و نمونه  حقوق و دستمزد  دولتی – برای خانم نظری
دریافت

خرداد۸۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۷۰۳۰۸

بهبود چک  نمونه بانک مرکزی

میراث فرهنگی استان تهران

دریافت

خرداد۷۱۳۹۷

مبدل امور مالیاتی شهر تهران

دریافت

برای سرکار خانم میرزایی یا سرکار خانم سلطانی

خرداد۵۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۷۰۳۰۵

سند تعدیل و ساده سازی سند اختتامیه و افتتاحیه

 

دریافت

دریافت دوباره

دریافت  آقای بابایی

خرداد۲۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۷۰۳۰۲

بهبود برخی نقاط امنیتی و دسترسی ها
کمیته ملی المپیک – آقای بابایی
دریافت

خرداد۱۱۳۹۷

نسخه های بروز شده اول خرداد ۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی  – دریافت 

سپرده ها و تضمینات تعهدی    – دریافت

سپرده ها و تضمینات نقدی    – دریافت   – برور آوری بعدی یک سال دیگر
* بهتر  است استفاده  کنندگان این نسخه  را با نسخه تعهدی عوض کنند

حسابداری بازرگانی    – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر

حسابداری  هیئت های ورزشی    – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر
استفاده کنندگان  نرم افزار حسابداری هیئت های ورزشی لازم است  جهت استفاده از خدمات پشتیبانی، در ایست  خدمات پشتیبانی باشند.

 

حسابداری  هیئت های پزشکی ورزشی    – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر در صورت تداوم همکاری

حسابداری های  نقدی بخش دولتی :
حسابداری عامل ذیحساب   – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر

حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی   – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر

حسابداری دولتی پیشرفته ACCGP نسخه ذیحسابی   – دریافت   – بروز آوری بعدی یک سال دیگر

 

اردیبهشت۳۱۱۳۹۷

حسابداری با پروتکل ۹۷

برای همه
آقای میرزا آقایی
خانم دانیال
خانم شایانی
و ….

دریافت

اردیبهشت۳۰۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۷۰۲۳۰

برای خانم نوری زاد نوسازی مدارس هرمزگان
و برای خانم مریم وثوق روحانی – زیست گیلان و سایر  مسئولان اعتبارات
گزارش اعتبارات —> عملکرد پروژه ها نمونه اسناد خزانه

دریافت

اردیبهشت۲۷۱۳۹۷

حسابداری تعهدی نگارش ۹۷۰۲۲۷

برای تست سند تعدیلی
و برای خانم عبادی خزانه معین استان زنجان

دریافت

اردیبهشت۲۶۱۳۹۷

سپرده ها و تضمینات

اصلاح گزارش تغییر و تحول ذیحسابی

سرکار خانم نوری زاد ، نوسازی مدارس هرمزگان

 

دریافت