برای سرکار خانم گائینی – کارشناس ارشد  حقوق و دستمزذ اداره کل میراث فرهنگی استان قم

سپاس از پیگیری  ماشاء الله مستمرشان در یک روز گرم تابستانی

– امکان محدود کردن تعدیل مالیان  به حداکثز ۱۰ درصد مشمول مالیات دوره جاری

دریافت