توجه

چنانچه چک بانک مرکزی کمی بالا یا پائین از کادر هست، به این روش می توانید  آنرا تنظیم کنید:
در قسمت پارامترها و الزامات، پارامترهای مربوط به چک و دریافت پرداخت، فاصله از بالا را عدد مثبت یا منفی  وارد کنید

با عدد مثبت  پائین تر و و با عدد منفی بالا تر می رود

 

دریافت