تطابق حساب های موافقتنامه ای سال ۹۷ و ۹۶  (تصابق با سرفصل های سال بعد) برای خانم خاتم نژاد نوسازی مدارس آذربایجان غربی

اطلاخ سند خودکار و ترتیب بانک ها –  سرکار خانم گریوانی نوسازی خراسان شمالی و ….

و …
سال ۹۷ در اعتبارات برای سرکار خانم معصومه برانی  راه و شهرسزی استان خراسان شمالی و ….
سرکار خانم نامداری – نوسازی مدارس فارس   – مرور حسابها
و ….

دریافت