در نگارش جدید  سه سند اختتامیه
شامل بودجه ای – موقت و دایم
با زدن دکمه [بستن همه حسابها]
به یک باره انجام می شود
توجه داشته  باشید که شماره سند مشخص شده ، سند بستن حسابهای بودجه ای است و دو سند بعدی به ترتیب بستن حسابهای موقت و دایم است

 

 

دریافت   مجدد