با سلام

اصلاح تعیین مانده برای اداراتی که یک وام را در مواقع مختلف و پس از تسویه برای یک فرد دوباره تعریف می کنند و به هر دلیلی یک وام تگراری برای یک شخص را دوباذره تعریف نمی کنند.
در این حالت توجه داشته باشید ملاک برای مانده گیری،  تاریخ تعریف  وام و دوره های تعریف شده در سیستم حقوق دستمزد پس از آن تاریخ می باشد.

سرکار خانم آشتیانی

جناب آقای معتمدی

برای همه عزیزان قابل استفاده است

دریاقت