برای آقای شکر الله زاده – کار تعاون تهران
برای آقای تاجی – نوسازی مدارس بوشهر
و برای همه

دریافت