بهبود در قسمت گزارشات خزانه
اضافه نمودن نمونه جدید درخواست وجه حقوق
و …

دریافت

 

یک گزارش سریع و پارامتریک   حقوق و دستمزد   – ۱۰ ستونه
این را هم به گزارشات خود اضافه  کنید. حتی می توانید بدنه گزارشات قدیم را هم با این گزارش جایگزینی کنید

توجه داشته باشید، ۱۰ ستونه است

دریافت