در این نسخه،
مرور حساب اصلاح شده است با امکان مرور تراز و برگشت به مراحل قبل  که مدتی بود در حال انجامش بودیم و درخواست خیلی از شما عزیزان
همچنین سنامای ماه ۱۱  – مسئولین تنظیم حساب حتما” دریافت کنند بویژه سرکار خانم آمنه گریوانی کارشناس ارشد مالی نوسازی مدارس خراسان شمالی
اصلاح گزارش مرور حساب برای خانم ها مهری نژاد،رحمتی و ….

دریافت