نسخه کامل شده سند  خودکار

* این نسخه  بویژه سند خودکار آن به  مدت سه روز در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تست شده است. همچنین تعدادی از نظرات من جمله نظرات آقای صفری اداره کل نوسازی مدارس فارس را نیز بررسی و اعمال کرده ایم.

جناب آقای شجاعی کارشناس ارشد مالی،

جناب آقای مظلومی، مسئول امور مالی،

جناب آقای بیگدلی، ذیحساب

جناب آقای بیستونی، مسئول و خانم مهندس قلی فر کارشناس فن آوری اطلاعات، بی نهایت به ما کمک کردند و همه امکانات فراهم بود.

با این حال  در طول این هفته مشتاق شنیدن و ارائه نظرات همه کارشناسان عزیز هستیم.

دریافت

نسخه اصلاحی و بهبود یافته سند خودکار شماره به تاریخ روز ۹۴۰۶۲۱