در این نگارش برخی از فرمایشات جناب آقای پور اظهری (همه موارد بجز اصلاحات مربوط به منوی تنظیم اسناد) انجام گردیده است.

خوشحالیم که جناب پوراظهری کارشناس ارشد با سابقه و ارجمند انستتیتو پاستور ایران در حال استفاده آزمایشی از نرم افزار حسابداری تعهدی هوشا هستند. بویژه اینکه پس از بررسی سایر سیستم های موجود ما را انتخاب کرده اند.

بی شک در روزهای آینده با همه توان تلاش خواهیم نمود بتوانیم به بررسی مشترک نرم افزار حسابداری تعهدی هوشا بپردازیم و مواردی را در حد توان و بضاعت اندک خود در جهت بهبود نرم افزار، اضافه نمائیم.

بی شک ۲۸ سال سابقه کار با سیستم های مالی چیری نیست که برای ما کم اهمیت باشدو اگر بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم، کار قابل توجهی انجام داده ایم و اثرات آنرا سایرز مشتریان گرانقدر هوشا در سراسر کشور خواهند دید و چشید.

این نسخه برای همه مشتریان است، بویژه برای جناب فلاح، اداره کل ورزش و جوانان قم در قسمت تغییر کدهای فصول و انتقال به کد جدید در بخش های هزینه ای و سرمایه ای.

*** با نوجه به بهبود بخشنامه و پروتکل سناما و رفع موارد اشکال و نا همخوان در پروتکل سناما در معین های حساب هزینه و تعریف حسابهای بانکی در تفصییلی های  بانک، لازم است معین های هزینه ای مطابق بخشنامه سناما و تعاریف فصول با امکان تغییر کد و انتقال اطلاعات در حساب های مالی، اصلاح گردد.

معین های جدید هزینه ای در سیستم باید به شکل زیر اصلاح گردد:

۱

 

۳

 

 

دریافت

** این نسخه نیاز به بروز آوری سال مالی تعهدی دارد.

همچنین تعاریف پایه تفصیلی های شناور و کدینگ معین هزینه ها تغییر کرده است.