هوشاهوشمندوتوانا
  • husha-slide1.jpg
  • husha-slide2.jpg
  • husha-slide3.jpg
  • husha-slide4.jpg
  • husha-slide5.jpg

هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

آذر۷۱۳۹۷

قابل استفاده  جهت تهیه فایل سایت کارمند ایران

  • راه اندازی حقوق و دستمزد در نوسازی البرز و قم و گلستان و صنعت معدن  چهارمحاب ختیاری و ورزش جوانان البرز در طول هفته های اخیر

دریافت

.

آبان۳۰۱۳۹۷

دریافت

آبان۲۱۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

ادامه اضافه نمودن امکانات برای ثبت و گزارش دهی بهتر اسناد خزانه اسلامی

جناب اقای قاسمی

سرکار خانم سپهوند

سرکار خانم نوری زاد

و سایر استفاده گنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی هوشا

 

دریافت

آبان۳۱۳۹۷

فعال سازی سناما برای مشتریان فعال  (فصل پائیز)

دریافت

آبان۱۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۷۰۸۰۲

رفع پیام خطا در تهیه سناما برای سرکار خانم روهینا(نوسازی مدارس آذربایجان شرقی) و جناب آقای سهرابی(اداره کل میراث فرهنگی استان تهران)

قابل استفاده همه استفاده کنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی هوشا.

دریافت  ۹۷۰۸۰۲   نسخه تاریخ ۹۷۰۸۰۱  دارای ایراد بوده که به سرعت از روی سایت حذف گردید. چنانچه کپی کرده اید، برای  تهیه سناما استفاده نکنید

درود

 

مهر۲۹۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

بهبود جمع تا ردیف فعلی در مرور حسابها

آقای جگروند نوسازی کرمانشاه

دریافت

 

مهر۲۸۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری بخش عمومی

برای خانم محبی راه و شهرسازی زنجان  و سایر استفاده کنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی هوشا

 

 

دریافت

مهر۲۵۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

نسخه  شهریور ماه برای عزیزانی که مشکل سند خودکار دارند

خانم پیکار – نوسازی بوشهر
خانم سپهوند – نوسازی خرم آباد و سایر عزیزانی که در تغییرات جدید اعتبارات و سند خودکار مشکلاتی دارند

دریافت

مهر۹۱۳۹۷

حسابداری بازرگانیACC

برای  دوست عزیز هوشا ، جناب دین پرور

دریافت    سه باره  ۹۷۰۷۰۹-۲

مهر۷۱۳۹۷

امکان  انتخاب حسابها در تراز تفصیلی    به درخواست خانم وکیل نوسازی مدارس قزوین

 

دریافت